Regulamin i formularze

Każdy Gość zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, muszą posiadać formularz- zgoda rodzica, wypełniony oraz podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin Parku Trampolin Wild Jump

Regulamin użytkowania konstrukcji w obiekcie. Skakanie na trampolinach jest wymagające pod kątem kondycji oraz koordynacji ruchowej, tak samo jak korzystanie z wielu innych konstrukcji wyczynowych. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu typu Park Trampolin.

Wobec czego na obiekcie zastosowaliśmy szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu. Z trampolin należy korzystać zgodnie z niniejszym REGULAMINEM, mając na uwadze własne możliwości i umiejętności. Pamiętaj, skaczesz na własną odpowiedzialność ! Podmiotem prowadzącym obiekt jest WILD JUMP Jakub Sojka Spółka Jawna

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Korzystanie z obiektu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem orazpo podpisaniu Oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przyjęciu ryzyka, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez podmiot prowadzący obiekt. Małoletni mogą korzystać z obiektu na podstawie Oświadczenia podpisanego przez ich przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych), którego wzór również dostarcza podmiot prowadzący obiekt.
 2. Korzystanie z obiektu wymaga uregulowania stosownej opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem prowadzącego obiekt. Prowadzący obiekt ma prawo zmienić wysokość stosowanych opłat, na zasadach określonych w cenniku.
 3. Korzystanie z obiektu jest możliwe tylko w godzinach jego otwarcia.
 4. Samodzielnie z obiektu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia, dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stała kontrola i asystą dorosłego opiekuna, dzieci w wieku 7-17 lat mogą korzystać z obiektu po przedłożeniu stałej lub jednorazowej zgody Rodzica na papierze lub w wersji elektronicznej. Obsługa obiektu może sprawdzić dokument stwierdzający tożsamość użytkownika obiektu w celu weryfikacji jego wieku. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu, obsługa może odmówić użytkownikowi wstępu na teren obiektu.
 5. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów nienależących do wyposażenia obiektu z trampolinami – w tym telefonów, kamer itp., gdyż mogą ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie dla innych użytkowników obiektu. Producent ani właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotów czy mienia Klientów parku.
 6. Korzystający z obiektu zobowiązani są umieścić swoje mienie i rzeczy osobiste (m.in. odzież wierzchnia, torby, plecaki) wniesione na teren obiektu w wyznaczonym przez obiekt miejscu.
 7. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt.
 8. Dla korzystania z obiektu, wymagana jest zmiana obuwia na specjalne skarpetki antypoślizgowe bądź obuwie sportowe rekomendowane przez dany obiekt trampolinowy.
 9. Zabronionym jest korzystanie z obiektu trampolin pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.


II. KORZYSTANIE ZE STREF REKREACYJNO-ZABAWOWYCH W OBIEKCIE

 1. Ze względów zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z obiektu przez kobiety w ciąży. Osoby cierpiące na schorzenia układu ruchowego, kręgosłupa lub inne przewlekłe schorzenia przed skorzystaniem z obiektu powinny skonsultować się z lekarzem. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu do obiektu lub korzystania z określonych urządzeń osobom, w stosunku do których zauważą przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z obiektu lub określonych urządzeń.
 2. W obiekcie przewidziane są następujące ograniczenia wagowe dla poszczególnych trampolin – 120 kg na każdą trampolinę. W przypadku naruszenia ograniczeń wagowych, korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę, zarówno u prowadzącego obiekt, jak i innych korzystających.
 3. Korzystanie z trampolin dopuszczalne jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Zabrania się skakania na gąbkach (materacach) zabezpieczających łączenia trampolin, gdyż może to powodować kontuzje.
 4. W każdym przypadku należy skakać z dwóch nóg i lądować na dwie nogi. Aby wykonać bezpieczne lądowanie lub przestać skakać należy wylądować na dwóch nogach w niewielkim rozkroku, zginając przy tym kolana przed siebie, z wyciągniętymi do przodu rękami.
 5. Zabronionym jest wskakiwanie na trampolinę zajętą przez innego skoczka.
 6. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut trampoliny, wskazanym jest lądowanie na plecy lub zwijając się w tzw. kłębek, ważnym jest aby ręce trzymać blisko przy ciele.
 7. Zabronionym jest wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji nad materacami zabezpieczającymi pomiędzy trampolinami, bez wcześniejszego przeszkolenia, zgody trenera lub instruktora parku trampolin czy nie posiadając wystarczających umiejętności.
 8. Zabronionym jest prowadzenie walk, przepychanek, wyścigów oraz przeszkadzanie innym osobom obecnym na terenie obiektu.
 9. Zabronionym jest spożywanie oraz wnoszenie artykułów spożywczych (w szczególności gumy do żucia, napojów) na strefy konstrukcji rekreacyjno-zabawowych.
 10. Zabronionym jest wchodzenie na teren obiektu w ubraniu posiadającym ostre, mogące odczepić się bądź bezwładnie unosić podczas skakania elementy. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem skakania należy opróżnić kieszenie.
 11. Zabronionym jest skakanie w okularach lub soczewkach kontaktowych, ponieważ mogą ulec zniszczeniu, stanowić zagrożenie dla innych użytkowników lub sprzętu.
 12. Przed zmiana trampoliny należy upewnić się , że ten manewr nie będzie kolidował z ruchami innego skaczącego.
 13. Przed wykonaniem bardziej skomplikowanych ewolucji (salta, przewroty) należy upewnić się , że wokół nie ma osób, które mogłyby w wyniku wykonywania ewolucji doznać szkód. Tego typu ewolucje mogą wykonywać jedynie osoby doświadczone.
 14. Wskakując do basenu z gąbkami należy upewnić się, że miejsce lądowania nie koliduje z lądowaniem innych uczestników oraz w basenie jest miejsce aby bezpiecznie wylądować. Do basenu wskakuje się ze stref specjalnie przeznaczonych do tego w obiekcie.
 15. Zabronione jest rzucanie gąbkami, lądowanie na głowie oraz „dokopywanie się ” do dna basenu. W sytuacji, jeśli użytkownik zgubił przedmiot – zostanie on wyjęty przez obsługę po zamknięciu obiektu.
 16. Siedzieć czy odpoczywać należy w punktach bądź strefach do tego przeznaczonych.
 17. Zabrania się wspinania na boczne ściany, konstrukcję lub inne elementy do tego nie przeznaczone.
 18. Zabrania się biegania na terenie obiektu w szczególności po podeście komunikacyjnym oraz schodach.
 19. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji, wskazówek i poleceń otrzymywanych od personelu obiektu.
 20. Należy zawiadomić personel o wszelkich zaobserwowanych naruszeniach zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 21. Na terenie obiektu panuje bezwzględny zakaz palenia za wyłączeniem stref do tego przeznaczonych.
 22. Osoby korzystające z Toru Przeszkód zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, również w stosunku do innych aktywnych użytkowników.
 23. Nie zaleca się wchodzić na przeszkodę , z której korzysta inna osoba.
 24. Po upadku z przeszkody należy niezwłocznie opuścić strefę lądowania.
 25. Wspinanie się na ściance wspinaczkowej dozwolone jest w specjalnym dopuszczonym przez dany obiekt obuwiu lub w skarpetach antypoślizgowych.
 26. Wybór toru wspinaczki nie powinien kolidować z innymi uczestnikami atrakcji.
 27. Nie dopuszcza się wchodzenie na dany tor wspinaczkowy ścianki w przypadku, gdy bezpośrednio pod nim przebywa osoba w strefie lądowania.
 28. Strefa miękka pod ścianką służy jako asekuracja podczas odpadnięcia.
 29. Zakazane jest wychodzenie po ściance wspinaczkowej poza granice górnych chwytów.
 30. Z drążka mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 10 rok życia.
 31. Na drążek należy wchodzić pojedynczo.
 32. Skok do basenu z gąbkami powinien być wykonany na ugiętych nogach lub na plecy. Po skoku należy niezwłocznie opuścić basen z gąbkami i udostępnić miejsce lądowania innemu użytkownikowi.
 33. Korzystanie ze strefy koszykówki jest możliwe wyłącznie pojedynczo na jednym torze trampolin.
 34. W strefie koszykówki można rzucać lub wsadzać do koszy tylko wyznaczone do tego celu piłki, które znajdują się na wyposażeniu obiektu.
 35. Zakazuje się wspinania na konstrukcje koszy, tablic czy obręczy.
 36. Zakazuje się wchodzenia bądź wskakiwania na wyższego z dwóch wall’i (ścian) przy trampolinach sportowych.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄCYCH

 1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz nie dostosowania się do poleceń personelu uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia siatek trampolinowych, materacy, konstrukcji oraz innych elementów wyposażenia na terenie obiektu, jak też inną szkodę wyrządzoną prowadzącemu obiekt lub osobom trzecim, wynikającą z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku korzystania z obiektu w ramach grupy zorganizowanej, za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez grupę zorganizowaną odpowiada zarówno indywidualnie każdy członek tej grupy, za własne naruszenia jak i solidarnie opiekun tej grupy – za każdego członka grupy. Zorganizowana grupa nie może liczyć więcej niż 50 członków.
 4. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO OBIEKT

 1. Korzystający z obiektu przyjmują do wiadomości, że korzystanie z obiektu może wiązać się z ryzykiempowstania urazów ciała.
 2. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub zgubienie rzeczy pozostawionych na terenie obiektu rzeczy.
 3. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie lub możliwości korzystania z obiektu z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z obiektu niezgodnie z niniejszym regulaminem lub wskutek zawinionych działań osób trzecich.


V. DANE OSOBOWE I REJESTRACJA WIZERUNKU

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WILD JUMP Jakub Sojka Spółka Jawna z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy J. Sobieskiego 23. Kontakt do administratora danych osobowych: mail: biuro@wildjump.pltelefon:798706004.
 2. Zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: a. w celu sprzedaży biletów wstępu stacjonarnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO b. w celu realizacji rezerwacji składanych przez uczestników drogą elektroniczną – na podstawie art. 6. ust. 1. lit. b RODO c. w celu informowania o działalności Parku, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO d. w celu promowania działalności Parku, w tym za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych – na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz w oparciu o uzasadniony interes administratora polegający na uprawnieniu do promowania swojej działalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. e. w celu odnotowania zgód na korzystanie z obiektu przez dzieci do lat 16 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, f. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy pracujący dla prowadzącego obiekt: firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy hostingowe i informatyczne, jak również podmioty upoważnione do żądania dostępu do danych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
 4. Dane osobowe są przechowywane, w zależności od podstawy ich przetwarzania, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, ustania obowiązku ich przechowywania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie albo zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownicy mają prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii, żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wobec przetwarzania dla celów marketingowych oraz przenoszenia danych osobowych.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, może ona zostać w każdym czasie wycofana przez użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych sprzed cofnięcia.
 7. Dane osobowe użytkowników są/nie są przekazywane poza Unię Europejską 1 (do państw trzecich). Na podstawie przekazanych danych Prowadzący obiekt nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym oparciu o profilowanie./podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym oparciu o profilowanie, polegające na _.
 8. Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku zakupu biletów wstępu lub dokonania rezerwacji – niezbędne dla możliwości wpuszczenia użytkowników do obiektu i skorzystania przez użytkownika z dostępnych w nim urządzeń.
 10. Prowadzący obiekt informuje, że korzystanie z obiektu może być związane z utrwaleniem wizerunku użytkownika, które polega na: a. stosowaniu monitoringu wizyjnego dla celów zachowania bezpieczeństwa w obiekcie, b. okazjonalnym utrwalaniu wizerunku użytkowników podczas korzystana z udostępnionych w obiekcie atrakcji poprzez wykonanie zdjęć lub filmów, wykorzystywanych przez Prowadzącego obiekt do promocji obiektu na jego stronie internetowej lub mediach społecznościowych w celu przedstawienia działalności obiektu.
 11. Poprzez zakup biletu użytkownik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w zakresie wskazanym w pkt. 46 powyżej. W pozostałym zakresie, w tym w szczególności wykorzystywania wizerunku poszczególnych osób, Prowadzący obiekt będzie odbierał osobne oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku. Wyrażenie zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne.
 12. Prowadzący obiekt stosuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu. Dane z monitoringu są zapisywane na okres …. Godzin/dni/tygodni/miesięcy. 3 Po tym czasie Prowadzący obiekt usuwa zapisane dane. W przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lub prowadzący obiekt zostanie poinformowany, ze może ono taki dowód stanowić nagranie jest przechowywane do czasu zakończenia takiego postępowania.
 13. Do monitoringu wizyjnego mają odpowiednie zastosowanie pkt. 39 do 45 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że dane z monitoringu są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 14. W zakresie innym niż stosowanie monitoringu wizyjnego, wizerunek użytkowników może zostać utrwalony i rozpowszechniony przez prowadzącego obiekt w celach dokumentacyjnych, marketingowych i promocyjnych. Udostępnienie wizerunku może nastąpić na stronie internetowej obiektu oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) na profilach obiektu.
 15. Prowadzący obiekt nie odpowiada za utrwalenie wizerunku użytkowników dokonane przez osoby trzecie, obecne na terenie obiektu.
 16. Na terenie obiektu zakazane jest wykonywanie jakichkolwiek zdjęć lub filmów przez osoby trzecie.


VI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Prowadzący obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane w dostępnym miejscu na terenie obiektu, a także na stronie internetowej wildjump.pl.
 2. W przypadku, jeżeli dane są przekazywane należy wskazać informacje wymagane przez art. 44-49 RODO, w zależności od podstawy przekazania danych.
 3. Jeżeli występuje profilowanie – należy opisać na czym polega.
 4. Dane z monitoringu mogą być przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty zapisu. Należy wskazać okres przechowywania danych.
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w Polityce prywatości.